Duolingo
Site language: English
Get started

Translation

grandmother, grandma, missus

của
tôi
cho
tôi
một
cái
máy
tính
hiện
đại
.

My grandmother gives me a modern computer.

1 Comment

Ông
của
tôi
yêu
của
tôi
rất
nhiều
.

My grandfather loves my grandmother very much .

của
chúng
tôi
một
người
phụ
nữ
đẹp
.

Our grandmother is a beautiful woman.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started