Duolingo
Site language: English
Get started

bởi

Translation

by

Những
quyển
sách
đó
được
viết
bởi
người
phụ
nữ
này
.

Those books are written by this woman.

2 Comments

Chúng
tôi
đã
được
liên
hệ
bởi
một
người
đàn
ông
nổi
tiếng
.

We were contacted by a famous man.

4 Comments

Quyển
sách
này
được
đọc
bởi
tôi
.

This book is read by me.

5 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started