Duolingo
Site language: English
Get started

biết

Translation

know, knows, knowing

Con
thỏ
không
biết
yêu
.

The rabbit does not know how to love.

4 Comments

ấy
không
biết
sở
thú
đâu
.

She does not know where the zoo is.

2 Comments

Người
đàn
ông
không
biết
nấu
ăn
.

The man does not know how to cook.

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started