Duolingo
Site language: English
Get started

chín

Translation

nine, 9

Ba
mươi
con
mèo
hát
chín
mươi
bảy
con
ngựa
nhảy
.

Thirty-four cats sing and ninety-seven horses dance.

3 Comments

ấy
viết
chín
quyển
sách
.

She writes nine books.

1 Comment

Chín

Nine

0 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started