Duolingo
Site language:English
Get started

chính

Translation

main, major

Đây
bệnh
viện
chính
của
thành
phố
này
.

This is the main hospital of this city.

1 Comment

Họ
đã
đầu
vào
thị
trường
chính
.

They invested in the main market.

0 Comments

Anh
ấy
huấn
luyện
viên
chính
của
đội
bóng
rổ
.

He is the main coach of the basketball team.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started