Duolingo
Site language: English
Get started

chạm

Translation

touch

Ai
đã
chạm
ly
phê
trước
khi
chúng
tôi
đến
?

Who had touched the cup of coffee before we came?

Bạn
không
nên
chạm
vào
bất
kỳ
cái
trong
bảo
tàng
.

You should not touch anything in the museum.

Đừng
chạm
vào
tôi
!

Do not touch me!

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started