Duolingo
Site language: English
Get started

chờ

Translation

wait, waits

Bạn
đang
chờ
ai
?

Who are you waiting for?

7 Comments

Người
phụ
nữ
đẹp
vẫn
chờ
người
đàn
ông
của
mình
.

The pretty woman still waits for her man.

rất
quan
trọng
nên
tôi
không
thể
chờ
.

It is very important so I cannot wait.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.