Duolingo
Site language: English
Get started

giải thích

Translation

explain, explains

ấy
cố
gắng
giải
thích
nhưng
bạn
không
nghe
.

She tries to explain but you do not listen.

3 Comments

Đầu
tiên
,
tôi
sẽ
giải
thích
cho
bạn
.

First, I will explain it to you.

1 Comment

Câu
hỏi
này
rất
khó
để
giải
thích
cho
người
mới
bắt
đầu
.

This question is very hard to explain to beginners.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started