Duolingo
Site language: English
Get started

khuyên

Translation

advises, advise

ấy
khuyên
tôi
nên
đọc
sách
mỗi
khi
tôi
thấy
buồn
.

She advises me to read books whenever I feel sad.

6 Comments

Con
chó
khuyên
tôi
nên
yêu
hơn
con
mèo
.

The dog advises me to love it more than the cat.

4 Comments

Tôi
khuyên
anh
ấy
không
nên
uống
nhiều
rượu
.

I advise him not to drink much wine.

12 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started