Duolingo
Site language: English
Get started

lạc đà

Translation

camel

Hai
con
lạc
đà
đang
đi
bộ
trong
thành
phố
.

Two camels are walking in the city.

4 Comments

Chúng
tôi
sẽ
không
bao
giờ
bán
con
lạc
đà
của
mình
.

We will never sell our camel.

1 Comment

Bảy
con
lạc
đà
hai
mươi
tám
cái
chân
bảy
cái
đuôi
.

Seven camels have twenty-eight legs and seven tails.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started