Duolingo
Site language: English
Get started

lạc quan

Translation
optimistic
Tôi
lạc
quan
tôi
một
con
mèo
lạc
quan
.
I am optimistic because I have an optimistic cat.
1 Comment
ấy
không
thích
một
người
đàn
ông
lạc
quan
.
She does not like an optimistic man.
2 Comments
Bạn
rất
lạc
quan
.
You are very optimistic.
1 Comment
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.