Translation
dream
Tôi
I
me
đã
đã
dreamed
did
was
having
đã
dreamed
dream
về
about
toward
back
một
a
an
one
ngôi
ngôinhà
house
(classifier)
nhà
ngôinhà
house
house
home
and
hai
two
đứa
đứatrẻ
kid
child
trẻ
đứatrẻ
kid
child
young
.
I dreamed about a house and two children.
1 Comment
Bạn
you
đã
đã
dreamed
did
was
having
đã
dreamed
dream
về
about
toward
back
cái
cái
what
anything
(classifier)
cái
what
anything
what
any
tối
tốihômqua
last night
night
dark
evening
hôm
tốihômqua
last night
yesterday
qua
tốihômqua
last night
yesterday
over
through
?
What did you dream about last night?
2 Comments
Đôi
đôikhi
sometimes
pair
couple
two
khi
đôikhi
sometimes
on
as
when
anh
anhấy
he
him
Britain
elder brother
England
ấy
anhấy
he
him
that
dream
vào
in
on
to go into
buổi
buổisáng
morning
classifier of time (morning, noon, night)
sáng
buổisáng
morning
morning
light
bright
.
Sometimes he dreams in the morning.
2 Comments
Show More Sentences
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.