Duolingo
Site language: English
Get started

mươi

Translation
Chúng
tôi
cần
bảy
mươi
ba
cái
áo
cho
tám
mươi
lăm
người
.
We need seventy-three shirts for eighty-five people.
1 Comment
Ba
mươi
con
mèo
hát
chín
mươi
bảy
con
ngựa
nhảy
.
Thirty-four cats sing and ninety-seven horses dance.
3 Comments
Hai
người
đàn
ông
mang
bảy
mươi
sáu
cái
khăn
quàng
.
Two men wear seventy-six scarves.
8 Comments
Show More Sentences
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.