Duolingo
Site language:English
Get started

mươi

Translation

Chúng
tôi
cần
bảy
mươi
ba
cái
áo
cho
tám
mươi
lăm
người
.

We need seventy-three shirts for eighty-five people.

1 Comment

Ba
mươi
con
mèo
hát
chín
mươi
bảy
con
ngựa
nhảy
.

Thirty-four cats sing and ninety-seven horses dance.

3 Comments

Hai
người
đàn
ông
mang
bảy
mươi
sáu
cái
khăn
quàng
.

Two men wear seventy-six scarves.

8 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started