Vietnamese
nông trại
English
farm

Example sentences

WordExampleTranslation
nông trạiExampleNhững con heo đang thay đổi nông trại động vật.TranslationThe pigs are changing the animal farm.
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.