Vietnamese
núi lửa
English
volcano, volcanoes

Example sentences

WordExampleTranslation
núi lửaExampleCác nhà khoa học sẽ đến núi lửa đó vào tuần tới.TranslationThe scientists will come to that volcano next week.
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.