nước ép

Translation
juice
Người
ngườiđànông
man
(classifier for human)
person
human
đàn
ngườiđànông
man
man
men
(classifier)
flock
school (of fish)
ông
ngườiđànông
man
man
men
grandfather
uống
drinks
drink
nước
nướcép
juice
water
country
ép
nướcép
juice
press
forced
táo
apple
apples
.
The man drinks apple juice.
14 Comments
Đứa
đứatrẻ
kid
child
trẻ
đứatrẻ
kid
child
young
uống
drinks
drink
nước
nướcép
juice
water
country
ép
nướcép
juice
press
forced
táo
apple
apples
.
The kid drinks apple juice.
17 Comments
Nước
nướcép
juice
water
country
ép
nướcép
juice
press
forced
Juice
36 Comments
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.