Vietnamese
như
English
like, as

Example sentences

WordExampleTranslation
nhưExampleNgười phụ nữ làm việc nhanh như người đàn ông.TranslationThe woman works as fast as the man.
nhưExampleNgười Việt Nam học tiếng Anh như thế nào?TranslationHow do Vietnamese people learn English?
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.