sách

Translation
book, books
Chúng
chúngtôi
we
us
them
they
tôi
chúngtôi
we
us
I
me
đọc
read
to read
reading
sách
books
book
.
We read the book.
4 Comments
Tôi
I
me
đọc
read
to read
reads
sách
book
books
của
củamình
of (oneself)
of
's
'
mình
củamình
of (oneself)
our
.
I read my book.
2 Comments
Thực
thựcđơn
menu
real
đơn
thựcđơn
menu
(a piece of document)
form
and
sách
book
books
Menu and book
2 Comments
Show More Sentences
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.