Duolingo
Site language: English
Get started

tám

Translation

eight, 8

Chúng
tôi
cần
bảy
mươi
ba
cái
áo
cho
tám
mươi
lăm
người
.

We need seventy-three shirts for eighty-five people.

1 Comment

Tôi
dùng
tám
cái
máy
tính
.

I use eight computers.

Họ
ăn
tám
cái
bánh
.

They eat eight cakes.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started