Vietnamese
tệ
English
bad

Example sentences

WordExampleTranslation
tệExampleNgười đàn ông nghiêm túc đó rất tệ.TranslationThat serious man is very bad.
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.