Vietnamese
thà
English
would rather

Example sentences

WordExampleTranslation
thàExampleTôi thà yêu một người tôi không thể có còn hơn có một người tôi không thể yêu.TranslationI would rather love someone I cannot have than have someone I cannot love.
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.