Duolingo
Site language: English
Get started

thế nào

Translation

how

Người
Việt
Nam
học
tiếng
Anh
như
thế
nào
?

How do Vietnamese people learn English?

9 Comments

Bạn
nấu
canh
như
thế
nào
?

How do you cook the soup?

8 Comments

Bạn
giúp
những
người
đàn
ông
như
thế
nào
?

How do you help the men?

4 Comments
Show More Sentences
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.