Duolingo
Site language:English
Get started

trường

Translation

school

Trường
của
tôi
không
chương
trình
tiếng
Anh
.

My school does not have the English program.

1 Comment

Không
dễ
để
một
học
bổng
của
trường
đó
.

It is not easy to have a scholarship of that school.

Trường
của
chúng
tôi
ba
mươi
lớp
học
.

Our school has thirty classes.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started