Esperanto

retejon

English
website

Example sentences

WordExampleTranslation
retejonExampleMi trovis tiun ĉi retejon hieraŭ, kiam mi retumis.TranslationI found this website yesterday, when I was surfing the internet.

See also:

Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.