Italian
basta
English
enough, be enough, (he/she/it) is enough

Example sentences

WordExampleTranslation
bastaExampleUn cucchiaio di zucchero basta.TranslationA spoon of sugar is enough.

bastare conjugation

PersonPresentRemote PastFuture
iobastobastaibasterò
tubastibastastibasterai
lui/leibastabastòbasterà
noibastiamobastammobasteremo
voibastatebastastebasterete
lorobastanobastaronobasteranno
Show more tenses
Learn Italian in just 5 minutes a day. For free.