Languages

 • Swedish - Level 11
  Next level: 856 XP
  Total XP: 3044 XP
 • Japanese - Level 10
  Next level: 33 XP
  Total XP: 2967 XP
 • French - Level 9
  Next level: 487 XP
  Total XP: 1763 XP
 • German - Level 6
  Next level: 30 XP
  Total XP: 720 XP
 • Klingon - Level 5
  Next level: 110 XP
  Total XP: 340 XP
 • Esperanto - Level 4
  Next level: 80 XP
  Total XP: 220 XP
 • Turkish - Level 3
  Next level: 9 XP
  Total XP: 191 XP
 • Chinese - Level 3
  Next level: 10 XP
  Total XP: 190 XP
 • Irish - Level 3
  Next level: 60 XP
  Total XP: 140 XP
 • Italian - Level 2
  Next level: 2 XP
  Total XP: 118 XP
 • Polish - Level 2
  Next level: 50 XP
  Total XP: 70 XP
 • Korean - Level 1
  Next level: 10 XP
  Total XP: 50 XP
 • Hawaiian - Level 1
  Next level: 20 XP
  Total XP: 40 XP
 • Navajo - Level 1
  Next level: 20 XP
  Total XP: 40 XP
 • Swahili - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • English - Level 1
  Next level: 30 XP
  Total XP: 30 XP
 • Romanian - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Welsh - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • High Valyrian - Level 1
  Next level: 40 XP
  Total XP: 20 XP
 • Hindi - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Ukrainian - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Russian - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
loghaD

loghaD (loghaD)

tlhIngan Hol jatlhwI' jIH. tugh tlhIngan Hol ghojlaH Hoch 'e' vIDuHmoH vIneHqu'!