Languages

  • English - Level 9
    Next level: 494 XP
    Total XP: 1756 XP
  • Vietnamese - Level 2
    Next level: 10 XP
    Total XP: 110 XP
sunset_shimer

sunset_shimer (sunset_shimer)

Đây là link lớp học của mình: http://duolingo.com/o/CDQHKB. Người đầu tiên vào lớp của mình sẽ được 3 ling đầu nha.